SDP:n Oulun piirin ohjelma

Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit. Silloin valitaan ne ihmiset, jotka tekevät päätöksiä kuntalaisten arkielämän asioista. Kouluruokailu, pyörätiet, harrastuspaikat ja ikäihmisten kotipalvelut ovat esimerkkejä asioista, joista kuntavaaleissa luottamusta saaneet ihmiset päättävät.

Kaikki asiat eivät ole päivittäin silmällä nähtäviä, mutta silti ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Päättäjät kehittävät kuntansa elinvoimaisuutta, tekevät töitä työllisyyden parantamiseksi ja edistävät koko kotiseudulle tärkeitä hankkeita.     

Olipa asia pienempi tai suurempi, on selvää, että jokainen kuntapäättäjä voi oikeasti vaikuttaa päätöksiin. Päätöksentekijöiden arvomaailma vaikuttaa aina siihen, millaiseen lopputulokseen päädytään. SDP:n Oulun piirin ehdokkaiden yhteisiä arvoja ovat muun muassa tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Päätöksiä he tekevät arkielämää ymmärtäen ja tulevaisuuteen suunnaten.

KUNTAPÄÄTTÄJÄT VAIKUTTAVAT ELINVOIMAISUUTEEN – YHTEISTYÖ KANTAA

Yksittäiset kunnat voivat tehdä paljon elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. SDP:n Oulun piiri on kuitenkin sitä mieltä, että todellista kasvua luodaan vain tiiviillä ja rohkealla yhteistyöllä eri kuntien ja toimijoiden kesken.

Uskomme vahvasti siihen, että Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat myös tulevaisuudessa houkuttelevia maakuntia. Luonto ja matkailualueet tekevät alueista ainutlaatuisia. Ilman kovaa työtä alueiden elinvoimaisuus kuitenkin kuihtuu kasvamisen sijaan.  

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja alueen kuntien elinvoiman lisäämiseksi on toteutettava seuraavat asiat;

 • Toimivat liikenneyhteydet ovat pohjoisten alueiden elinehto. Kaksoisraide on ulotettava Ouluun asti. Hyväkuntoinen tieverkosto koko piirin alueella on ainoa keino varmistaa ihmisten ja tavaroiden liikkuminen. Keinoja Kainuun lentoliikenteen jatkon turvaamiseksi on etsittävä laajalla yhteistyöllä. Yhtä lailla tärkeää on, että maakuntien sisäinen ja piirin kahden maakunnan välinen joukkoliikenne on sujuvaa.
 •  Liikenneyhteydet ovat myös kehittyvän yritystoiminnan elinehto. Yritystoiminnan kehittämiseksi kuntien, maakuntien, poliittisten toimijoiden, valtion ja yritysten on tehtävä voimakkaammin yhteistyötä ja käytävä avoimempaa vuoropuhelua. Jokaisella kunnalla täytyy olla selkeät suunnitelmat yritystoiminnan kehittämiseksi.  
 • Kehittyvä yrityselämä on tärkein keino työttömyyden vähentämiseksi. Myös kuntien, valtion ja järjestöjen merkitys työllistäjänä on muistettava. Yritystoimintaa tuettaessa on korostettava elinkeinoelämän monipuolisuutta. Uusia innovaatioita on tuettava rohkeasti.

Kunnatkin ovat työnantajia

Sen lisäksi, että kunnat voivat edistää työllisyyttä, ne ovat myös itse suuria työnantajia. SDP:n Oulun piiri painottaa, että työntekijät ovat aina organisaationsa tärkein pääoma, niin myös kunnissa. Mielestämme työntekijät ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Kunnissa on huomioitava seuraavat seikat työtekijöiden aseman ja jaksamisen turvaamiseksi;

 • Tuntematonta on mahdotonta kehittää ja johtaa. Kuntapäättäjien on tutustuttava johtamansa organisaation työhön ja tehtäviin.
 • Ulkoistuksia on vältettävä. Ne eivät ole oikotie onneen, eivätkä ne tuo automaattisia säästöjä. Päinvastoin ulkoistukset voivat aiheuttaa uudenlaisia kuluja ja vaikeuttaa kuntalaisten asiointia.
 • Työntekijöiden palkan alentaminen esimerkiksi työehtoshoppailulla ei saa koskaan olla ratkaisu kulujen karsimiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu luo mahdollisuuksia

SDP:n Oulun piiri on erittäin tyytyväinen hallituksen päätökseen kuntakokeilusta. Mielestämme työnhakijat ansaitsevat aiempaa yksilöllisempää palvelua. Lisäksi kunnilla on paras mahdollinen kuva siitä, missä työllistymisen todellisen mahdollisuuksia on.

Kuntakokeiluissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Kunnan palvelujen piiriin ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Heitä ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät. Lisäksi kokeiluun kuuluvat nuoret työnhakijat sekä työttömänä ja työvoimapalveluissa olevat maahanmuuttajat ja vieraskieliset.

Kuntakokeilussa kunnat saavat enemmän resursseja ja toimivaltaa työllisyystoimiin ja näin kuntien merkitys työllisyyden hoidossa kasvaa.

Kuntakokeilun onnistumiseksi on mielestämme huolehdittava seuraavista asioista;

 • Mukana olevien kuntien on otettava kokeilu vastaan mahdollisuutena, joka hyödynnetään täysin resurssein sekä rohkein ja innovatiivisin ottein. Valtio on edellyttänyt kuntien panostavan myös itse rahallisesti kokeiluun. Rahoituksesta ei saa tinkiä.
 • Kokeilukuntien on tehtävä keskenään vahvaa yhteistyötä, etenkin alueellisesti. Uutta mallia luodessa on tärkeää, että kaikki huomiot ja ideat tulevat hyödynnetyksi.
 •  Jo käytössä olevien työllisyyspalveluiden laadusta on huolehdittava myös kokeilun aikana. Nyt tarvitaan lisää resursseja työllistämisen tukemiseen, ei vain resurssien siirtämistä toimijalta toiselle.
 • On huolehdittava monitahoisesta yhteistyöstä ja yli puoluerajojen ulottuvasta ideoinnista, jotta kaikki mahdolliset keinot työllisyyden edistämiseksi tulevat hyödynnetyksi.

KUNTAPÄÄTTÄJÄT VAIKUTTAVAT LASTEN JA NUORTEN TULEVAISUUTEEN

Maksuton toinen aste hyödyttää myös kuntia

Eduskuntavaaleissa yhtenä SDP:n tavoitteena oli toisen asteen maksuttomuus ja pidennetty oppivelvollisuus. Eduskunta hyväksyi tähän liittyvät lait loppuvuodesta 2020. Jatkossa jokaisella nuorella on mahdollisuus koulutukseen. SDP:n Oulun piiri on todella iloinen historiallisesta päätöksestä.

Maksuttomuus on tärkeä osa uudistusta. Korostamme kuitenkin oppivelvollisuuden pidentämisen tarkoittavan myös sitä, että jokaiselle nuorelle on löydyttävä peruskoulun jälkeen jatkokoulutuspaikka ja että jokaista nuorta on tuettava opintojen etenemisessä.

Toisen asteen koulutuksen järjestäminen on kuntien tehtävä. Valtio on kuitenkin luvannut panostaa uudistuksen rahoitukseen.  Kyseessä ei ole kuitenkaan vain menoja lisäävä uudistus, vaan myös ennaltaehkäisevä ja työllisyyttä edistävä toimi. Kunnat ja valtio hyötyvät taloudellisesti, kun väliin putoavien nuorten määrä laskee ja samalla nuorten työllisyysaste paranee.   

Ennaltaehkäisevän ja työllisyyttä parantavan tavoitteen varmistamiseksi kuntien on todella panostettava lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen.    

Koulukiusaaminen ja -väkivalta: tarvitaan oikeita sanoja ja oikeita tekoja

Koulukiusaaminen huolestuttaa tutkitusti suomalaisia ja niin myös SDP:n Oulun piiriä. Yhdenkään ihmisen, varsinkaan herkässä iässä olevan lapsen tai nuoren, ei tarvitse sietää henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Turvallisen lapsuuden ja nuoruuden takaamiseksi on mielestämme toteutettava seuraavat asiat;

 • Joskus kiusaaminen ei ole riittävä sana kuvaamaan henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi joutuneen lapsen tai nuoren kokemusta. Kouluväkivalta-termiä on käytettävä silloin kuin asiayhteys sitä vaatii.
 • Kotien ja vanhempien lisäksi kunnilla ja kouluilla on suuri vastuu koulukiusaamisen ja – väkivallan kitkemisessä. Asia on otettava jokaisessa kunnassa ja koulussa tosissaan. Koulujen resurssien on oltava sellaisia, että jokaiseen tapaukseen voidaan puuttua yksilöllisesti. Samojen asioiden on toteuduttava myös toisella asteella.  
 • Jokaisessa kunnassa on pohdittava, miten monialaista yhteistyötä voidaan hyödyntää koulukiusaamisen ja –väkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.
 • Tekemättömyys turhauttaa, joten lasten ja nuorten mielekkäästä vapaa-ajan toiminnasta on huolehdittava. Samoin kuntien on järjestettävä niin, että lapset ja nuoret tavoittavat aina tarpeen tullen jonkun aikuisen, joka on ammatillisesti pätevä auttamaan haastavissakin tilanteissa.

KUNTAPÄÄTTÄJÄT VAIKUTTAVAT JATKOSSAKIN SOTE-ASIOIHIN

Usein todetaan, etteivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiat kuulu tulevan alueuudistuksen jälkeen lainkaan kuntapäättäjille. SDP:n Oulun piiri on asiasta eri mieltä;

 • Kunnille jää myös uudistuksen jälkeen merkittäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtäviä. Kuntien vastuulla ovat esimerkiksi monet ennaltaehkäisyyn liittyvät asiat.
 •  Järjestöt tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää ja hyvää elämää tukevaa työtä. Kunnat ovat jatkossakin se taho, jotka tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa.
 • Myös kunnat voivat toimia uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina.
 • Kuntapäättäjien yhtenä tärkeänä tehtävänä on valvoa oman kuntansa etua tulevassa aluehallinnossa.
 • Monet tulevista aluetason päättäjistä toimii myös oman kuntansa valtuutettuna. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nostot

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laaja paketti, jonka osa-alueista keskustellaan paljon niin kuntavaalien alla kuin valtuustokauden aikanakin. Nämä teemat ovat perinteisesti hyvin tärkeitä SDP:lle. SDP:n Oulun piiri haluaa nostaa esille erityisesti seuraavat asiat:

 • Jokaisen kuntalaisen on tarvittaessa saatava pikaisesti yhteys sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiseen hänelle itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi puhelimitse. Apua, neuvontaa ja aikoja ammattilaisten hoitoon on saatava, vaikka ei osaisi käyttää nettijärjestelmää tai ei pääsisi jonottamaan pitkiä aikoja fyysiseen toimipisteeseen. 
 • Mikäli ikäihminen asuu kotonaan, on päätöksen ja toiveen siitä lähdettävä ihmisestä itsestään. Myös ikäihmisen kunto ja vointi on otettava huomioon. Kotihoito ei saa olla säästökeino, joka perustuu alhaiseen hoivan tasoon.
 • Ikäihmisten elämään on mahdollista saada virikkeitä vapaaehtoistyön voimin. Kuntien tulisi palkita vapaaehtoisia pienin muistamisin, esimerkiksi liikuntapaikkalipuilla. On kuitenkin aina muistettava, ettei vapaaehtoistoiminta saa korvata ammattitaitoista henkilökuntaa, vaan se on aina lisäarvoa tuovaa toimintaa.
 • Koronakriisi on aiheuttanut ongelma eri ikäryhmien ihmisille. Kuntien on laadittava suunnitelma siitä, miten nämä ihmisen saavat tarvitsemaansa apua. Koronan vuoksi on esimerkiksi syntynyt jonoja kiireettömiin hoitoihin ja hammashuoltoon. Samoin yksinäisyys on lisääntynyt ja kotihoidon asiakkaiden kunto on usein heikentynyt.  

SÄÄSTÖT JA KUNTATALOUS OVAT OSA KUNTAPÄÄTTÄJIEN TEHTÄVIÄ

Kuntien talous on tiukalla ja säästöjä tarvitaan. Säästöjä täytyy saada aikaan vastuullisella politiikalla, ei pikavoittoja tavoitellen. Esimerkiksi ennaltaehkäisevistä toimista tai lapsien, nuorien ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten palveluista säästämällä päädytään usein entistä suurempiin tulevaisuuden kustannuksiin.

Järkevän kuntatalouden ylläpitämiseksi SDP:n Oulun piiri muistuttaa tarkastelemaan muun muassa seuraavia asioita;

 • Liian suurien rakennusten ylläpitäminen tai väärälaisissa tiloissa toimiminen tuottaa joskus ylimääräisiä kuluja. Muunneltavuus on otettava aina huomioon rakennuksia suunniteltaessa. Tarvittaessa on säästettävä seinistä, ei itse toiminnosta kuten opetuksesta. Kunnan toimintojen täytyy olla aina kuitenkin terveissä tiloissa.
 • Kunnat ovat myös suuria työnantajia. On selvää, että työtehtävät ja niiden rakenne muuttuvat vuosikymmenten saatossa. Kaikkien muiden työnantajien tapaan myös kunnille voi tulla teen tilanteita, jolloin ne joutuvat pohtimaan työntekijöidensä määrän tarkastamista. Mikäli työntekijöiden vähennystarpeita tulee, täytyy kuntien hyöyntää täysimääräisesti esimerkiksi eläköitymisiä ja uudelleenkouluttamisia. Irtisanomisia ja ulkoistuksia tulee välttää.
 • Hyvä henkilöstöpolitiikka on myös säästökeino. Esimerkiksi sairauslomien vähentyminen hyvän työterveyden, avoimen henkilöstöpolitiikan ja terveyttä edistävien toimien myötä vähentää selkeästi myös kuluja.
 • Joskus säästäminen vaatii rohkeutta ottaa uusia toimintamuotoja käyttöön. Kuntien täytyy tarkastella nykyistä paremmin mahdollisuus tarjota digitaalisia palveluita kuntalaisille. Joko/tai –ajattelu on vaarallista. Uudenlaisten toimintatapojen mukaan ottaminen perinteisten palveluiden rinnalle on usein paras vaihtoehto.
 • Vääränlaiset ja liian monen tason rakenteet aiheuttavat joskus raskaan kulurakenteen. Rakenteiden täyttyy olla jatkuvassa tarkastelussa ja muutoksia on tehtävä aina tarvittaessa.