Vanhuspalvelulaki astuu voimaan

Uutiset
Tarve ikäihmisten palveluiden parantamiselle on ollut ilmeinen. Vihdoin otamme merkittävän edistysaskeleen: vanhuspalvelulaki on voimassa 1.7. alkaen. Laki turvaa arvokkaan vanhuuden jokaiselle ja tuo konkreettisia parannuksia vanhusten arkeen.
 
Ikäihmisen oikeuksia hänen tarvitsemiinsa palveluihin, kuten koti- tai laitoshoitoon, edistetään sekä lisätään hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa palveluiden sisältöön ja toteuttamiseen. Jokaiselle ikäihmiselle on laadittava yksilöllinen palvelusuunnitelma. Tätä varten apua tarvitsevan ikäihmisen palvelujen tarve on selvitettävä perusteellisesti. Tämä koskee kaikkia ikäihmisen tarvitsemia palveluita ilman ikärajaa. Henkilökohtaiset toivomukset on palvelusuunnitelmassa otettava huomioon, ja myös suullisesti esitetty palvelupyyntö on kunnan virkamiehiä sitova.
  
Vanhuspalvelulaki lähtee ensisijaisesti kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä annettavasta hoivasta ja hoidosta. Lain pykälässä pitkäaikaiseen laitoshoitoon turvaudutaan vain, jos se on lääketieteellisesti tai arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Merkittävä parannus on se, ettei iäkkäitä pariskuntia enää saa erottaa toisistaan: vanhuspalvelulain mukaan iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä molempien niin halutessa myös pitkäaikaisen laitoshoidon ollessa kyseessä.
 
 
Lailla täsmennetään hoitohenkilöstön koulutusta ja tehtävien määrittelyä sekä asetetaan kriteerit hoitajamitoitukseen. Suosituksena on vähintään yksi hoitaja kahta ikäihmistä kohden. Kunnilla on nyt aikaa huolehtia riittävästi henkilöstömitoituksesta. Suosituksen toteutumista tarkastellaan ensi vuonna, ja ellei hoitajamitoitus ole lainmukaisella tasolla, hallitus antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä. Tällöin suosituksesta tulee sitova. Hoitajamitoitus oli erityisesti SDP:lle tärkeä tavoite.
 
Vanhuspalvelulaki edellyttää kunnilta huomattavaa panostusta ikäihmisten hyvinvointiin. Apuna ovat muun muassa vanhusneuvostot, jotka tulevat lakisääteisiksi. Kuntien tehtävä on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Riittävä, inhimillinen ja arvokas hoito ja hoiva on turvattava jokaiselle. Vanhuspalvelulaki antaa tälle lain voiman.
 
Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja, SDP
Oulu