Pohjois-Pohjanmaan vaaliohjelma

Rohkeasti, inhimillisesti ja vastuullisesti:
HYVINVOINTIA POHJOIS-POHJANMAALLE

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat kaikille suomalaisille tuttuja. Arkielämässä palvelut näkyvät konkreettisesti esimerkiksi tuttuna terveysasemana, äänekkäästi ohiajavana paloautona tai tarvittaessa sosiaalihuollon tukena.

Arkielämän lisäksi näillä palveluilla on korvaamaton merkitys myös silloin, kun elämä yllättävää ikävästi esimerkiksi vaikean sairauden muodossa tai elämän kriisin yllättäessä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat osaltaan yhteiskunnan tasa-arvon ja turvallisuuden mittari. Laadukkaiden palveluiden on oltava kaikkien saatavilla esimerkiksi varallisuudesta, iästä tai digitaalisista taidoista riippumatta. Olo on turvallinen silloin, kun ihminen tietää saavansa apua sitä tarvitessaan. Sosialidemokraatit Pohjois-Pohjanmaalla haluavat pitää hyvinvointialueiden palvelut pääosin julkisesti tuotettuina.

Saavutettavuus:
ROHKEASTI JA MATALALLA KYNNYKSELLÄ

On olemassa monia syitä sille, miksi ihminen kokee palveluiden olevan vaikeasti saavutettavissa. Palvelut voivat sijaita fyysisesti liian kaukana tai niiden pariin pääseminen voi vaatia liian pitkää jonotusaikaa. Joskus palvelunkäyttäjä kokee ajanvarausjärjestelmän tai digitaalisen palvelun liian vaikeaksi käyttää. Voi myös olla, että palvelun hinta muodostaa kynnyksen sen pariin pääsemiseksi.

Kaikki nämä ongelmat on otettava erityisen hyvin huomioon niin maantieteellisesti kuin kuntamääräisestikin laajalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoitaja- ja lääkäripalveluita sekä tarvittavia sosiaalipalveluita on tarjottava mahdollisimman lähellä ihmistä. Laajoja palveluita tarjoavien sosiaali- ja terveyskeskusten sijainnit on suunniteltava niin, että niihin kulkeminen on mahdollisimman helppoa alueensa asukkaille. Kiireettömän hoidon arviointiin on päästävä seitsemän päivän sisällä niin fyysisissä kuin psyykkisissä ongelmissa.

Digitaaliset palvelut luovat paljon uusia mahdollisuuksia ja niitä on kehitettävä rohkeasti. Parhaimmillaan tietokoneen tai älylaitteen välityksellä tarjottavat etäpalvelut madaltavat hoitoon hakeutumisen kynnystä. Vaikka kyseiset palvelut eivät sovikaan kaikille käyttäjille tai läheskään kaikkiin tilanteisiin, parantavat ne palveluiden saavutettavuutta.

Liikkuvia palveluita on kehitettävä ja kokeiltava rohkeasti. On tärkeää, että ammattineuvontaa saa sairastumisen tai muun ongelman kohdatessa myös perinteisesti puhelimitse.

Pelastustoimessa palveluiden nopeudella ja sijainnilla on erityisen suuri merkitys. Pelastustoimen on saavutettava kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat kohtuullisessa ajassa. Hyvinvointialueuudistus ei saa huonontaa näitä palveluita, vaan päinvastoin niitäkin on kehitettävä määrätietoisesti.  

Laatu:
LÄHTÖKOHTANA IHMINEN

Kun potilas kohtaa aina terveysasemalla käydessään uuden hoitajan, lääkärin tai sosiaalialan asiantuntijan, tuhlaantuu kaikkien aikaa ja resursseja turhaan. Lisäksi asioinnista tulee epämiellyttävää. Pohjois-Pohjanmaalla on kiinnitettävä erityistä huomiota hoidon jatkuvuuteen.  Laadukkuuden tärkeä mittari on myös se, että hoitoa tarjotaan oikea-aikaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Palveluiden lähtökohtana tulee aina olla ihminen: palvelut ovat ihmistä varten, ei toisinpäin. Palveluita on sijoitettava niin, että sama ihminen saa niin sanotusti yhdeltä luukulta kattavasti apua erilaisiin ongelmiinsa.

Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta ja se on otettava hyvinvointipalveluissa huomioon. Toimivia, oikea-aikaisia mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitaan erityisesti nuorille suunnattuina.

Iäkkäiden palveluissa korostuvat esimerkiksi kotiin tarjottavat palvelut sekä asumispalvelut. Ihminen ansaitsee myös elämänsä viimeisinä vuosina täyden elämän. Palveluiden on oltava ehdottoman riittäviä, jotta iäkäs ihminen kokee elämänsä hyväksi ja turvalliseksi.   

Henkilöstö:
HYVINVOINTIA TYÖHÖN

Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palvelut voivat olla laadukkaita vain, jos niitä tuottaa osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tyytyväisiä asiakaskokemuksia syntyy silloin, kun työntekijät ovat myös motivoituneita ja tyytyväistä työhönsä.

Palkka on tärkeä asia jokaiselle työntekijälle, joten palkkauksen tasa-arvoisuudesta ja kilpailukykyisestä tasosta on huolehdittava. Työtyytyväisyys syntyy kuitenkin monista muistakin asioista. Koulutusta vastaava työ, säännöllinen lisäkoulutus sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ovat myös asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota.

Onnistunut johtaminen on yksi merkittävimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. Johtamiskulttuuri juurtuu hyvinvointialueelle hyvin pian sen ensimmäisinä toimintavuosina. Onkin huolehdittava siitä, että henkilöstöpolitiikka on alusta asti laadukasta. On helpompi rakentaa uutta ja hyvää ja kuin korjata vanhaa ja rikkinäistä.   

Hyvä henkilöstöpolitiikka helpottaa henkilöstön saatavuutta ja rekrytointia. Lisäksi on tärkeää, että niin hyvinvointialueen sisällä kuin valtakunnallisestikin alan koulutusta on riittävästi.  

Kustannukset:
VASTUULLISESTI JA JÄRKEVÄSTI

Vastuulliset poliittiset päättäjät huolehtivat siitä, etteivät hyvinvointialueiden menot kasva liian suuriksi. Kulujen on kohdennuttava hyvinvointialueella järkevästi ja oikein. Esimerkiksi ylimääräisistä seinistä ja päällekkäisestä hallinnosta ei kannata maksaa palveluiden kustannuksella. Uusien aluevaltuustojen on tehtävä pitkän tähtäimen työtä kustannusten hillitsemiseksi.

Ennaltaehkäisevillä toimilla on suuri merkitys kulujen hallitsemisessa. Sen toteuttamiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, ja myös erilaiset järjestöt tekevät loistavaa työtä ennaltaehkäisyn suhteen. Yhteistyössä kuntien kanssa on huolehdittava siitä, etteivät järjestöjen toimintaedellytyksensä kärsi uudistuksen myötä.  

Demokratia:
SAANHAN SANOA?

Pohjois-Pohjanmaa on suuri hyvinvointialue. Se sisältää 30 kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä reilusti yli 400 000. On huolehdittava siitä, että eri organisaatiot, henkilöstö ja tietenkin palveluiden käyttäjät pääsevät vaikuttamaan hyvinvointialueiden palveluihin.

Vaikutuskanaviksi on luotava erilaisia palautejärjestelmiä niin alueen asukkaille, työntekijöille kuin erikseen palveluiden käyttäjillekin. Palautteen antamista varten on luotava erillinen sähköinen innovaatioalusta. Palveluista, niiden monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista on tiedotettava asukkaita säännöllisesti. Uusien ideoiden testaamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi perustetaan kuntalaisraateja.